Bachelor Of Agricultural Science | FACULTY OF AGRICULTURE
» ACADEMIC » Education Scheme Semester 1 [SESSION 2017/2018] » Bachelor of Agricultural Science

Bachelor of Agricultural Science

STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

 

Nama Program

:

Bacelor Sains Pertanian/ Bachelor of Agricultural Science

Jumlah Kredit Bergraduat

:

128 Jam Kredit/ Credit Hours

Tempoh Pengajian

:

8 Semester/ Semesters

(4 Tahun/ Years)

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlamat Program

:

1.

Menghasilkan pegawai pertanian yang berpengetahuan dalam aspek teori dan praktikal serta berdaya saing melalui pembelajaran sepanjang hayat dan pendekatan kemahiran berfikir secara saintifik dalam menerajui bidang pertanian.

 

 

2.

Menghasilkan pegawai pertanian yang mampu membangun dan mengurus aktiviti pertanian dengan menitikberatkan amalan pertanian lestari dan pemuliharaan alam sekitar serta memberi khidmat nasihat kepada petani.

 

 

3.

Menghasilkan pegawai pertanian yang boleh mengaplikasikan pengetahuan sains pertanian untuk mengendalikan penyelidikan serta pengajian lanjutan.

               

 

 

TAHUN 1/ 1st Year
SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

 

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia / Islamic Civilization and Asian Civilization

2

2

0

EPT3102

Ekonomi Pertanian/ Agricultural Economics

3

2

1

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Man

2

2

0

AGR3101

Botani Pertanian/ Agricultural Botany

3

2

1

KOM3403

Pengucapan Awam/ Public Oration

3

2

1

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

17

14

3

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

BBI2423

Interaksi Akademik dan Pembentangan / Academic Interaction and Presentation

3

2

1

AGR3301

Fisiologi Tanaman/ Crop Physiology

3

2

1

PRT3403

Kimia Dan Biokimia Pertanian/ Agricultural Chemistry and Biochemistry

4

3

1

FCE3204

Kemahiran Berfikir/ Thinking Skills

2

2

0

AGR3502

Tanaman Makanan/ Food Crops

2

2

0

AGR3001

Amalan ladang: Tanaman Makanan/ Farm Practice: Food Crops

1

0

1

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

 

TAHUN 2/ 2ND YEAR
SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

 

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AGR3501

Tanaman Perladangan/ Plantation Crops

2

2

0

AGR3204

Pembiakbakaan Tumbuhan/ Plant Breeding

3

2

1

AKU3201

Prinsip Akuakultur/ Principles of Aquaculture

3

2

1

SST3005

Sains Tanah Asas/ Fundamentals of Soil Science

3

2

1

PLP3104

Entomologi Asas/ Fundamentals Of Entomology

3

2

1

BBI2424

Penulisan Akademik / Academic Writing

3

2

1

AGR3002

Amalan ladang: Tanaman Perladangan/ Farm Practices:  Plantation Crops

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

18

12

6

 SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

TKP3201

Pengembangan Pertanian/ Agricultural Extension

3

2

1

PPT3701

Keusahawanan Pertanian/ Agricultural Entrepreneurship

3

1

2

PLP3204

Patologi Tumbuhan Asas/ Fundamentals of Plant Pathology

3

2

1

SHW3002

Pertanian Ternakan/ Animal Agriculture

3

2

1

AGR3102

Prinsip Sains Rumpai/ Principles of Weed Science

3

2

1

 

Elektif/ Electives

3

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

 

TAHUN 3/ 3RD YEAR
SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

 

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AGR3701

Eksperimentasi Dan Biometri Pertanian/ Experimentation and Agriculture Biometry

4

3

1

TKP3501

Mekanisasi Pertanian Dan Pengairan/ Agricultural Mechanisation and Irrigation

3

2

1

SST3603

Pengurusan Kesuburan Tanah/ Soil Fertility Management

3

2

1

 

Elektif/ Electives

8

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

18

 

 

 SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PRT4959A

Disertasi Bacelor/ Bachelor Dissertation

3

0

3

 

Elektif/ Electives

12

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

18

 

 

 

TAHUN 4/ 4TH YEAR
SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

 

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PRT4959B

Disertasi Bacelor/ Bachelor Dissertation

3

0

3

 

Elektif/ Elective

9

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

12

 

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PRT4901

Latihan Industri/ Industrial Training

12

0

12

 

JUMLAH/ TOTAL

12

0

12

 

Updated:: 19/09/2017 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8947 4801
+603-8940 8319
C1534372755