Bachelor Of Agriculture (Animal Science) | FACULTY OF AGRICULTURE
» ACADEMIC » Education Scheme Semester 1 [SESSION 2017/2018] » Bachelor of Agriculture (Animal Science)

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

Nama Program

:

Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) / Bachelor of Agriculture (Animal Science)  

Jumlah Kredit Bergraduat

:

133 Jam Kredit/ Credits Hours

Tempoh Pengajian

:

8

Semester/ Semesters

( 4 Tahun/ Years )

Matlamat Program

:

 

 

 

 

 

 

1.

Penawaran program ini adalah selari dengan keperluan negara untuk memenuhi  keperluan tenaga manusia yang meningkat sebanyak 7.1% setiap tahun.

 

 

2.

Menghasilkan graduan yang berdaya saing melalui pembelajaran sepanjang hayat dan pendekatan kemahiran berfikir secara saintifik.

 

 

3.

Graduan yang mampu membangun dan mengurus ladang ternakan dan menjaga haiwan lain dengan menitikberatkan amalan peternakan baik dan alam sekitar. Mereka juga didedahkan dengan konsep atribut keusahawanan dan kompeten menjalankan aktiviti agro-industri ternakan atau berkaitan.

 

 

4.

Graduan yang berupaya mengendalikan penyelidikan serta melanjutkan pengajian ke peringkat siswazah.

 

TAHUN 1/ 1ST YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

BBI2423

Academic Interaction and Presentation

3

2

1

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Man

2

2

0

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Islamic Civilization and Asian Civilization

2

2

0

PRT3007

Sistem Pengeluaran Pertanian/ Agriculture Production System

3

3

0

SHW 3200

Anatomi dan Fisiologi Haiwan Domestik I/ Anatomy and Physiology of Domestic Animals I

3

2

1

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

17

14

3

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

BBI2424

Academic Writing

3

2

1

EPT3100

Prinsip Ekonomi Pertanian/ Principles of Agricultural Economics

3

3

0

PRT3402

Biokimia Pertanian/ Agricultural Biochemistry

3

2

1

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

SHW3602

Statistik Sains Haiwan/ Statistics for Animal Science

3

2

1

SHW3201

Anatomi dan Fisiologi Haiwan Domestik II/ Anatomy and Physiology of Domestic Animals II

3

2

1

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

 

TAHUN 2/ 2ND YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

FCE3204

Kemahiran Berfikir/ Thinking Skills

2

2

0

SHW3403

Pemakanan Haiwan Asas/ Basic Animal Nutrition

3

2

1

SHW3103

Kelakuan dan Kebajikan Haiwan/ Animal Behaviour and Welfare

3

3

0

SHW3203

Reproduksi Haiwan/ Animal Reproduction

3

2

1

SHW3303

Genetik Haiwan/ Animal Genetics

3

2

1

SHW3405

Sains Pastura/ Pasture Science

3

2

1

 

JUMLAH/ TOTAL

17

13

4

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT3301

Prinsip Pengurusan dan Pemasaran Pertanian/ Principles of Agricultural Management and Marketing

3

3

0

SHW3304

Pembiakbakaan Ternakan/ Livestock Breeding

3

2

1

SHW3501

Sains Haiwan Pedaging/ Meat Animal Science

3

2

1

SHW3502

Sains Tenusu/ Dairy Science

3

2

1

SHW3510

Sains Poltri/ Poultry Science

3

2

1

SHW3511

Sains Babi/ Swine Science

3

3

0

 

JUMLAH/ TOTAL

18

14

4

 

TAHUN 3/ 3RD YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT3701

Keusahawanan Pertanian/ Agricultural Entrepreneurship

3

1

2

SHW3104

Pengurusan Kesihatan Haiwan/ Animal Health Management

3

2

1

KOM3403

Pengucapan Awam/ Public Oration

3

3

0

 

Elektif/ Elective

9

6

3

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SHW3700

Pengurusan Sisa Ternakan/ Livestock Waste Management

3

2

1

SHW4999A

Projek Ilmiah Tahun Akhir/ Final Year Project

3

0

3

 

Elektif/ Elective

12

11

1

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

 

TAHUN 4/ 4TH YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SHW4999B

Projek Ilmiah Tahun Akhir/ Final Year Project

3

0

3

 

Elektif/ Elective

12

9

3

 

JUMLAH/ TOTAL

15

9

6

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SHW4901

Latihan Industri/ Industrial Training

12

0

12

           

JUMLAH/ TOTAL

12

0

12

 

 

Updated:: 10/09/2017 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8947 4801
+603-8940 8319
C1534372699