Bachelor Of Agriculture (Aquaculture) | FACULTY OF AGRICULTURE
» ACADEMIC » Education Scheme Semester 1 [SESSION 2017/2018] » Bachelor Of Agriculture (Aquaculture)

Bachelor Of Agriculture (Aquaculture)

STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

Nama Program

:

Bacelor Pertanian (Akuakultur) / Bachelor Of Agriculture (Aquaculture)

Jumlah Kredit Bergraduat

:

127 Jam Kredit/ Credit Hours

Tempoh Pengajian

:

8 Semester/ semesters

( 4 Tahun/ Years )

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlamat Program

:

1.

Menghasilkan graduan yang mempunyai atribut keusahawanan dan kompeten menjalankan aktiviti agro-industri akuakultur dan mampu bekerja sendiri atau berkhidmat dengan agensi swasta, awam dan badan berkanun yang terlibat dalam pengurusan sumber, pembangunan, pengeluaran perkhidmatan, penyelidikan dan pendidikan akuakultur.

 

 

2.

Menghasilkan graduan yang holistik seimbang dengan pembangunan sektor akuakultur dan pertanian negara.

               

 

TAHUN 1/ 1ST YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AKU3103

Iktiologi/ Ichthyology

3

2

1

BBI2423

Interaksi Akademik dan Pembentangan / Academic Interaction and Presentation

3

2

1

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Man

2

2

0

AKU3602

Ekologi Akuatik/ Aquatic Ecology

3

2

1

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Islamic Civilization and Asian Civilization

2

2

0

QKS2112

Renang Asas/ Basic Swimming

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

17

13

4

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AKU3105

Biologi Invertebrat Akuatik/Agriculture Production System

3

2

1

AKU3106

Botani Akuatik/ Aquatic Botany

3

2

1

PRT3007

Sistem Pengeluaran Pertanian/ Agriculture Production System

3

3

0

BBI2424

Academic Writing

3

2

1

PRT3402

Biokimia Pertanian/ Agricultural Biochemistry

3

2

1

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

 

Ko-Kurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

 

TAHUN 2/ 2ND YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

KOM3403

Pengucapan Awam/ Public Oration

3

2

1

AKU3201

Prinsip Akuakultur/ Principles of Aquaculture

3

2

1

AKU3104

Fisiologi Ikan/ Fish Physiology

3

2

1

AKU3601

Kualiti Air dan Tanah dalam Akuakultur/ Water and Soil Quality in Aquaculture

3

2

1

EPT3100

Prinsip Ekonomi Pertanian/ Principles of Agricultural Economics

3

3

0

SHW3602

Statistik Sains Haiwan/ Statistics for Animal Science

3

2

1

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AKU3501

Pengurusan Kesihatan Ikan/ Fish Health Management

3

2

1

AKU3301

Genetik dan Pembiakbakaan Ikan/ Fish Genetics and Breeding

3

2

1

AKU3302

Teknologi Pembenihan Ikan dan Pengurusan Fri/ Fish Seed Technology and Fry Management

3

2

1

AKU3401

Pemakanan Akuakultur/ Aquaculture Nutrition

3

2

1

PPT3301

Prinsip Pengurusan dan Pemasaran Pertanian/ Principles of Agricultural Management and Marketing

3

3

0

FCE3204

Kemahiran Berfikir/ Thinking Skills

2

2

0

 

JUMLAH/ TOTAL

17

13

4

 

TAHUN 3/ 3RD YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT3701

Keusahawanan Pertanian/ Agricultural Entrepreneurship

3

2

1

SHW4600

Methodologi Penyelidikan/ Research Methodology

3

2

1

 

Elektif/ Electives

9

6

3

 

JUMLAH/ TOTAL

15

10

5

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AKU4999A

Projek Ilmiah Tahun Akhir/ Final Year Project

3

0

3

 

Elektif/ Electives

12

8

4

 

JUMLAH/ TOTAL

15

8

7

 

TAHUN 4/ 4TH YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AKU4999B

Projek Ilmiah Tahun Akhir/ Final Year Project

3

0

3

 

Elektif/ Electives

12

8

4

 

JUMLAH/ TOTAL

15

8

7

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

Updated:: 10/09/2017 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8947 4801
+603-8940 8319
C1534372820