Bachelor Of Horticultural Science | FACULTY OF AGRICULTURE
» ACADEMIC » Education Scheme Semester 1 [SESSION 2017/2018] » Bachelor of Horticultural Science

Bachelor of Horticultural Science

STRUKTUR KURIKULUMCURRICULUM STRUCTURE

Nama Program

:

Bacelor Sains Hortikultur/ Bachelor of Horticultural Science 

Jumlah Kredit Bergraduat

:

126 Jam Kredit/ Credits Hours

Tempoh Pengajian

:

8

Semester/ Semesters

( 4 Tahun/ Years )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlamat Program

:

1.

Melahirkan pegawai hortikultur yang berpengetahuan dalam aspek teori dan praktikal serta berdaya saing selaras dengan keperluan industri hortikultur semasa.

 

 

2.

Melahirkan pegawai hortikultur yang mampu mengurus ladang hortikultur, turf dan bidang pertanian yang lain dengan menitikberatkan amalan penanaman dan penjagaan yang baik bagi tanaman dan alam sekitar.

 

 

3.

Melahirkan pegawai hortikultur yang berkebolehan untuk mengaplikasi pengetahuan sains hortikultur dalam mengendali penyelidikan serta pengajian lanjutan.

 

TAHUN 1/ 1ST YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

KOM3403

Pengucapan Awam/ Public Oration

3

2

1

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Man

2

2

0

SST3005

Sains Tanah Asas/ Fundamentals of Soil Scince

3

2

1

AGR3101

Botani Pertanian/ Agricultural Botany

3

2

1

HRT3402

Pembiakan Tumbuhan dan Pengurusan Semaian/ Plant Propagation and Nursery Management

3

2

1

PRT3402

Biokimia Pertanian/ Agricultural Biochemistry

3

2

1

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

17

12

5

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

BBI2423

Interaksi Akademik dan Pembentangan/ Academic Interaction and Presentation

3

2

1

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

AGR3301

Fisiologi Tanaman/ Crop Physiology

3

2

1

EPT3102

Ekonomi Pertanian/ Agricultural Economics

3

2

1

HRT3430

Amalan Ladang : Hortikultur Hiasan dan Landskap/ Farm Practice: Ornamental and Landscape Horticulture

1

0

1

HRT3431

Pengeluaran Tanaman Hiasan Dan Bunga/ Ornamental and Flower Production

2

2

0

PLP3106

Entomologi Tanaman Hortikultur/ Horticultural Plant Entomology

2

1

1

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

17

14

4

 

TAHUN 2/ 2ND YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

BBI2424

Penulisan Akademik / Academic Writing

3

2

1

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

AGR3204

Pembiakbakaan Tumbuhan/ Plant Breeding

3

2

1

HRT3410

Amalan Ladang : Pengeluaran Sayur-sayuran/ Farm Practice: Vegetable Production

1

0

1

HRT3420

Amalan Ladang : Pengeluaran Buah-buahan/ Farm Practice: Fruit Production

1

0

1

HRT3411

Pengeluaran Sayur-Sayuran/ Vegetable Production

2

2

0

HRT3421

Pomologi/ Pomology

2

2

0

PLP3205

Patologi Tanaman Hortikultur/ Horticultural Plant Pathology

2

1

1

 

JUMLAH/ TOTAL

16

11

5

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

FCE3204

Kemahiran Berfikir/ Thinking Skills

2

2

0

HRT3441

Sains Turf/ Turf Science

2

2

0

HRT3440

Amalan Ladang :Turf/ Farm Practice: Turf

1

0

1

PPT3301

Prinsip Pengurusan Dan Pemasaran Pertanian/ Principles of Agricultural Management and Marketing

3

3

0

TKP3501

Mekanisasi Pertanian Dan Pengairan/ Agricultural Mechanisation and Irrigation

3

2

1

 

Elektif/ Electives

6

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

18

13

5

 

TAHUN 3/ 3RD YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

 

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Islamic Civilization and Asian Civilization

2

2

0

AGR3701

Eksperimentasi Dan Biometri Pertanian/ Experimentation and Agriculture Biometry

4

3

1

TKP3201

Pengembangan Pertanian/ Agricultural Extension

3

2

1

 

Elektif/ Electives

9

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

18

 

 

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT3701

Keusahawanan Pertanian/ Agricultural Entrepreneurship

3

1

2

PRT4959A

Disertasi Bacelor/ Bachelor Dissertation

3

0

3

 

Elektif/ Electives

9

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

15

 

 

 

 

TAHUN 4/ 4TH YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

 

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PRT4959A

Disertasi Bacelor/ Bachelor Dissertation

3

0

3

 

Elektif/ Electives

9

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

18

 

 

 

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PRT4901

Latihan Industri/ Industrial Training

12

0

12

 

JUMLAH/ TOTAL

12

0

12

Updated:: 10/09/2017 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8947 4801
+603-8940 8319
C1534372747