Bachelor Of Science In Agribusiness | FACULTY OF AGRICULTURE
» ACADEMIC » Education Scheme Semester 1 [SESSION 2017/2018] » Bachelor of Science in Agribusiness

Bachelor of Science in Agribusiness

STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

 

Nama Program

:

Bacelor Sains Perniagaantani/ Bachelor of Science in Agribusiness 

Jumlah Kredit Bergraduat

:

129 kredit/ Credit Hours

Tempoh Pengajian

:

8

Semester/ Semester

( 4 Tahun/ Years )

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlamat Program

:

1.

Melahirkan graduan yang mampu mengurus dan melaksanakan dasar perniagaan dan perkhidmatan perniagaantani.

 

 

2.

Menghasilkan graduan yang mempunyai atribut keusahawanan dan boleh menguruskan perniagaantani dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi terkini.

 

 

3.

Menghasilkan graduan yang mampu menjalankan penyelidikan perniagaantani selaras dengan perkembangan semasa sektor pertanian.

TAHUN 1/ 1ST YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AGR3001

Amalan ladang: Tanaman Makanan/ Farm Practice: Food Crops

1

0

1

FST3003

Pengenalan kepada Sains Makanan/ Introduction to Food Science

3

3

0

KOM3403

Pengucapan Awam/ Public Oration

3

3

0

PPT3001

Pengenalan kepada Sistem Perniagaantani Malaysia/ Introduction to Malaysia Agribusiness System

3

3

0

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Man

2

2

0

MTH3004

Pengenalan kepada Matematik Ekonomi dan Perniagaan/Introduction to Mathematics Economics and Business

4

3

1

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Islamic and Asian Civilization

2

2

0

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

19

16

3

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

BBI2423

Academic Interaction and Presentation

3

2

1

PPT3201

Prinsip Pengurusan Perniagaantani/ Principles of Agribusiness Management

3

3

0

PPT3401

Perakaunan Perniagaantani/ Agribusiness Accounting

4

3

1

PRT3003

Pertanian, Persekitaran dan Sistem Makanan/Agriculture, Environment And Food System

3

3

0

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

SST3005

Sains Tanah Asas/ Fundamentals of Soil Scince

3

2

1

 

Ko-Kurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

19

15

4

 

TAHUN 2/ 2ND YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

BBI2424

Academic Writing

3

2

1

EPT3102

Ekonomi Pertanian/ Agricultural Economics

3

2

1

PPT3302

Prinsip Pemasaran Perniagaantani/ Principle of Agribusiness Marketing

3

3

0

PPT3402

Perakaunan Kos dan Pengurusan Perniagaantani/ Agribusiness Cost and Management Accounting

3

2

1

PRT3007

Sistem Pengeluaran Pertanian/ Agriculture Production System

3

3

0

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

JUMLAH/ TOTAL

18

15

3

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

FCE3204

Kemahiran Berfikir/ Thinking Skills

2

2

0

MGM3351

Undang-undang Komersial/ Commercial Laws

3

3

0

PPT3801

Statistik dalam Perniagaantani/ Statistics in Agribusiness

3

2

1

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

TKP3002

Amalan Ladang: Akuakultur/ Farm Practice : Aquaculture

1

0

1

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

JUMLAH/ TOTAL

18

16

2

 

TAHUN 3/ 3RD YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT4602

Kaedah Penyelidikan Perniagaantani/ Agribusiness Research Methods

3

2

1

 

PPT4701

Keusahawanan Perniagaantani/ Agribusiness Entrepreneurship

3

1

2

SHW3003

Amalan Ladang : Pengeluaran Ternakan/ Farm Practice: Livestock Production

1

0

1

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

JUMLAH/ TOTAL

16

12

4

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT4204

Ekonomi Perniagaantani/ Agribusiness Economics

3

3

0

PPT4999

Projek Ilmiah Tahun Akhir/ Final Year Academic Project

3

0

3

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

JUMLAH/ TOTAL

15

12

3

 

TAHUN 4/ 4TH YEAR

 

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT4304

Pengurusan Rantaian Bekalan Produk Makanan/ Food Product Supply Chain Management

3

2

1

PPT4999

Projek Ilmiah Tahun Akhir/ Final Year Academic Project

3

0

3

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

Elektif/ Elective

3

3

0

 

JUMLAH/ TOTAL

12

8

4

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PPT4901

Latihan Industri Perniagaantani/ Agribusiness Industrial Training

12

0

12

 

JUMLAH/ TOTAL

12

0

12

Updated:: 10/09/2017 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8947 4801
+603-8940 8319
C1534372753